Kakvu opštinu želimo?

Želimo ekonomski jaku opštinu, bolji život u svakom naseljenom mestu, veliku zaposlenost, mnogo bolje plate i odgovornu vlast koja služi a nevlada građanima, opštinu u koju se rado dolazi a iz nje teško odlazi!

Kako?

 1. Decentralizacija u sistemu donošenja odluka i veća uloga svih naseljenih mesta. Administracija opštinske uprave i drugih opštinskih javnih ustanova i organizacija dolaziće do građanina u svakom naseljenom mestu umesto što građani dolaze u administrativni centar opštine. Unapred će biti poznato koliko će svako mesto na godišnjem nivou dobiti sredstava za investiciona i druga ulaganja, kojima će raspolagati na osnovu volje/odluke samih stanovnika mesta kroz samostalno definisane procedure u skladu sa zakonom.
 1. Suštinska modernizacija opštinske uprave. Zalažemo se za to da građanin bude oslobođen uticaja otuđenih centara opštinske moći i ona mora da preraste u suštinski servis svojih građana. „Uslužni centar“ koji sada funkcioniše u zgradi administrativnog centra opštine mora se unaprediti na način da bude dostupan građanima u njihovim mestima za sve poslove koje to omogućava zakonska regulativa. Ne mora se dolaziti iz svih naseljenih mesta u Uslužni centar za svaku sitnicu kada se u eri IT revolucije, lakše za građanina, mnogo toga može uraditi u mestu njegovog življenja. Uvešćemo građanina u samo središte donošenja odluka kroz mehanizme kao što su: povećanje kontrole rada službi; kroz njihove primedbe,predloge,žalbe,pretstavke; kroz javnost rada opštinskih službi, javnih preduzeća i ustanova i drugih opštinskih organizacija. Građanima ćemo obezbediti besplatnu strustručno-pravnu pomoć i , redovnu i kvalitetnu medijsku informisanost i uvođenje direktnih radio prenosa skupštine opštine. Sistematizacija radnih mesta kao i podaci o visini plata i svih drugih primanja i naknada opštinskih funkcionera i radnika uprave i javnih preduzeća i ustanova biće javno dostupni.
 1. Funkcionalna Integracija postojećih javnih institucija, modernizacija i jačanje profitabilnih delatnosti, u funkciji smanjenja troškova poslovanja, profesionalizacije i ubrzanje procesa rada . Funkcionalna integracija ne znači spajanje javnih preduzeća,institucija i organizacija već njihovo funkcionalno povezivanje kroz jasno definisane procedure kako bi se postigli bolji rezultati u oblastima koje pokrivaju.
 1. Poljopruvredno zemljište je javni resurs i pripada svim građanima. Tražićemo izmenu zakona kojom bi se limitirana površina koju jedno lice i sa njim sva povezana lica mogu zakupiti poljoprivrednog zemljišta kako bi stvorili uslove da više naših građana koji se bave poljoprivredom dođe do šanse da radi. Uvešćemo podsticajna sredstva za mala poljoprivrdna gazdinstva u svim granama poljoprivrede i tražiti od republičke vlade da vrati subvencije poljoprivrednicima na nivo pre smanjenja sa 12 na 4 hiljade dinara po hektru.
 1. Imovinu progresivno oporezivati. Kod nadležnih državnih organa pokrenućemo inicijativu da se zakonom uvede progresivno oporezivanje po principu manja imovina manja poreska stopa veća imovina veća poreska stopa.
 1. Zaustavićemo odlazak mladih iz naše opštine i svakog njenog naseljenog mesta. Obezbedićemo veća finasijska sredstva u fond za stipendiranje studenata i srednjoškolaca. Formiraćemo fond za mlade talente koji će sa značajnijom finansijskom poodrškom lakše završavati škole i fakultete uz obavezu da nakon toga ostaju da stečeno zanje primene angažmanom u mestima naše opštine. Obezbedićemo stručnu praksu svima kome je potrebna po završetku školovanja. Vratićemo potpuno besplatne mesečne karte za srednjoškolce i vikend karte za studente. Stimulisaćemo prekvalifikacije za deficitarna zanimanja i pokrenuti projekat Mladi preduzetnik koji će pozitivnom diskriminisati mlade za započinjanje sopstvenog biznisa. biznis. Pospešivaćemo razvoj malog porodičnog preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, malog i srednjeg poljoprivrednog gazdinstva na račun velikih tajkunskih sistema. Takva politika u razumnom vremenu mora dovesti do privrednog rasta koji sa sobom nosi veću zaposlenost a samim tim i smanjenje trenda odlaska mladih. Formiraćemo savetodavno telo od vrhunskih stručnjaka koji su poreklom iz mesta naše opštine kako bi ono što želimo da napravimo sa opštinom bilo izvodljivo. Uz njih će raditi tim mladih obrazovanih ljudi čija će jedina kvalifikacija biti obrazovanje, stručnost, znanje i spremnost da rade na razvoju svoje opštine i svakog naseljenog mesta u njoj.
 1. Zdravstvo. Opština je osnivač Doma zdravlja i ne može biti nemi posmatrač kako ostajemo bez zgrade specijalističkih službi, bez lekara specijalista , bez zdravstvenog kadra i sa veoma dugim listama čekanja. Uradićemo sve da se vreme čekanja na preglede skrati kroz mehanizam direktne podrške Domu zdravlja u smislu jačanja kadrovskog i materijalno-finansijskog potencijala sa konačnim ciljem da se lista čekanja(zakazivanje) na preglede ukine. Sprovodićemo redovne godišnje preglede naših sugrađanki mamogrfskom i ultrazvučnom metodom a kod muškaraca starijih od 50 godina pregled prostate i PSA.
 1. Penzije i plate. Pokrenućemo građansku inicijativu za promenu odluka kakop bi se penzije i plate vratile na nivo pre smanjenja.
 1. Formiraćemo opštinski tim sačinjen od mladih, školovanih i kompetentnih stručnjaka i istaknutih profesora univerziteta koji bi se bavili stvaranjem nove poslovne klime, razvojem preduzetničkog duha prvenstveno kod mladih, karijernog savetovanja, pomoći kod traženja i pronalaženja posla. U cilju privlačenja investitora obezbedićemo brzo pribavljanje dozvola za pokretanje posla gde nadležne službe moraju konverzaciju sa zainteresovanim počinjati sa : to može ovako…, a ne: to ne može ovako!
 1. Unapređenje putne infrastrukture . Putna infrastruktura je jedan od preduslova za pokretanje investicionog ciklusa. Radićemo to po prioritetima opštine i naseljenih mesta u saradnji sa susednim opštinama i širom regijom. Uložićemo napore da se smanji dužina lokalnih puteva čije održavanje pada na teret opštinskog budžeta prekategorizacijom nekih putnih pravaca u regionalne puteve kao što je naprimer : Subotica-Bačka Topla-Panonija-Nova Crvenka-Crvenka – Kruščić-Bački Gračac – Odžaci-Bogojevo. Održavanje tako kategorisanih puteva preći će na pokrajinska i republička putarska preduzeća i time smanjiti izdatke iz lokalnog budžeta.
 1. Kultura. Opština Kula i svako naseljeno mesto je poznato po visokim dostignućima u amaterskom kulturno-umetničkom stvaralaštvu. Obezbedićemo da sva naseljena mesta imaju isti tretman kada je u pitanju raspodela kulturnog dinara. Ne može se prema nekom biti „majka“ a prema nekom „maćeha“ Jasno će se definisati kriterijumi za raspodelu sredstava a o njihovoj raspodeli odlučivaće kompententi ljudi iz sfere kulture. Društvo bez kulture nema budućnost.
 1. Uspostavićemo pravičan sistem socijalne zaštite. Lica sa invaliditetom, sa smetnjama u razvoju i stara i odrasla lica biće prioritet. U svakom naseljenom mestu aktiviraćemo službu Pomoći i nege u kući za stara lica. Pored postojećih uvešćemo i nove lokalne usluge socijalne zaštite. Vratićemo dostojanstvo najsiromašnijim građanima kroz konkretnu pomoć i uslugu jer siromaštvo nije problem lica koje se nalazi u takvoj situaciji već društvena devijacija za koju društvo snosi prevashodnu odgovornost.
 1. Ekologija nije pitanje kulture življenja već dugoročnog opstanka. Aktivno ćemo raditi na pošumljavanju atara što zasadima na kompleksima utrina što u pojasevima uz atarske puteve i lokalne puteve. Rešićemo pitanje zagađenja Velikog bačkog kanala na deonici koja prolazi kroz našu opštinu! Podržavaćemo rad organizacija i udruženja koja se bave ekološkom zaštitom našeg životnog okruženja.
 1. Sport kao segment zdravog stila života. Vratićemo sport na nivo koji sa svojom tradicijom zaslužuje opština koja je ne tako davno imala četiri ekipe rangirane u vrhunski sport, četiri prvoligaša. Stvorićemo uslove za to. Masovnost ćemo obezbediti kroz dobru sportsku infrastrukturu. Hale, sportski tereni, plivački bazeni u svakom mestu. To je dugoročan cilj.Razvijaćemo najbližu saradnju sa školama u svrhu razvoja školskog sporta.
 1. Podržavaćemo sve naacionalne zajednice u našoj opštini kao demokratsku tekovinu. Nastavićemo da negujemo nacionalni i kulturni identitet svih građana opštine, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Sačuvaćemo princip višejezičnosti za sve jezike koji su u službenoj upotrebi u opštinskim organima. Negovanje kuzlture finansiranjem manifestacija od značaja za pripadnike nacionalnih zajednica i informisanje na jezicima nacionalnih zajednica su prioritet za očuvanje bogatstva naše opštine.
 1. Čiste biografije i dosije biće preduslov bilo kakvog angažmana na javnoj funkciji ili radnom mestu u lokalnoj samoupravi.